خط خودکاری لیندی http://lindi.ir 2017-04-22T23:33:45+01:00 text/html 2017-04-18T07:35:10+01:00 lindi.ir ابوطالب لیندی ترك ما كردی ولی با هر كه هستی یار باش... http://lindi.ir/post/87 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8292394868/lindi120.bmp" alt=""></div> text/html 2017-04-15T11:42:39+01:00 lindi.ir ابوطالب لیندی ندانمت كه چه گویم تو هر دو چشم منی http://lindi.ir/post/86 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8292132676/119.bmp" alt=""></div> text/html 2017-04-15T11:37:58+01:00 lindi.ir ابوطالب لیندی خیال روی تو در هر طریق همره ماست http://lindi.ir/post/85 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8292132600/118.bmp" alt=""></div> text/html 2017-04-15T11:37:08+01:00 lindi.ir ابوطالب لیندی ما را به جز تو در همه عالم عزیز نیست http://lindi.ir/post/84 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8292132534/117.bmp" alt=""></div> text/html 2017-04-15T11:35:40+01:00 lindi.ir ابوطالب لیندی خیال كن جواب منو دادی اما .... http://lindi.ir/post/83 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8292394418/lindi116.bmp" alt=""></div> text/html 2017-04-13T07:31:58+01:00 lindi.ir ابوطالب لیندی خبر مرگ مرا هر كسی آورد بخند http://lindi.ir/post/82 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8291935442/115.bmp" alt=""></div> text/html 2017-04-13T07:28:41+01:00 lindi.ir ابوطالب لیندی ز كوی یار می آید نسیم باد نوروزی http://lindi.ir/post/81 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8291934676/114.bmp" alt=""></div> text/html 2017-04-13T07:27:46+01:00 lindi.ir ابوطالب لیندی یك آن شد این عاشق شدن دنیا همین یك لحظه بود http://lindi.ir/post/80 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8291934650/113.bmp" alt=""></div> text/html 2017-04-13T07:25:45+01:00 lindi.ir ابوطالب لیندی ما درین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم http://lindi.ir/post/79 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8291934618/112.bmp" alt=""></div> text/html 2017-04-13T07:25:00+01:00 lindi.ir ابوطالب لیندی وقتی نیستی دنیا برام زندونه http://lindi.ir/post/78 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8291934584/111.bmp" alt=""></div> text/html 2017-04-13T07:24:11+01:00 lindi.ir ابوطالب لیندی نیست در شهر نگاری كه دل ما ببرد http://lindi.ir/post/77 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8291934526/110.bmp" alt=""></div> text/html 2017-04-13T07:22:55+01:00 lindi.ir ابوطالب لیندی بیا كه چشم مرا بی تو نیست بینائی http://lindi.ir/post/76 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8291934484/109.bmp" alt=""></div> text/html 2017-04-13T07:21:49+01:00 lindi.ir ابوطالب لیندی بوی بهشت می دهد دست دعای مادرم http://lindi.ir/post/75 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8292099976/lindi108.bmp" alt=""></div> text/html 2017-04-13T05:01:50+01:00 lindi.ir ابوطالب لیندی آنرا كه تویی چاره بیچاره نخواهد شد http://lindi.ir/post/74 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8291921576/lindi107.bmp" alt=""></div> text/html 2017-04-13T04:58:05+01:00 lindi.ir ابوطالب لیندی برام هیچ حسی شبیه تو نیست http://lindi.ir/post/73 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8291920834/lindi106.bmp" alt=""></div>